O nás - Elokované triedy na Astrovej 5

Elokované triedy
na Astrovej 5
Elokované triedy
na Astrovej 5
Prejsť na obsah

O nás

Materská škola Pivonkova 9, elokované triedy Astrová 5
82101 Bratislava
________________________________________________


Profilácia školy

„Dieťa je knihou z ktorej máme čítať a do ktorej máme písať / Rosegger/.


Elokované triedy na Astrovej ulici sídlia v poschodovej budove a nachádzajú sa v nej tri triedy. Dve triedy sú na prízemí a jedna na poschodí. Všetky tri triedy sú pomerne rovnako zariadené. Každá trieda má sociálne príslušenstvo, samostatnú spálňu. Deti sa stravujú v triedach, kde im rozkladajú jedlo pani kuchárky. Jedlo nám pripravujú v kuchyni 2 kuchárky a všetko okolo stravy zabezpečuje vedúca školskej jedálne.
Ku každej triede prináleží šatňa na prezliekanie a ukladanie šatstva a topánok. Každé dieťa má svoju skrinku označenú značkou, ktorú dieťa má aj na lehátku a uteráčiku. Po každom obede si deti v strednej a vaľkej triede umývajú zúbky.


                      Vnútorná organizácia školy

I. trieda :                3           ročné deti
II.trieda :                4 - 5     ročné deti
III.trieda :               5 - 6     ročné deti

Rozdelenie pedagogických pracovníkov

I. trieda :                 Marie Macková                         Marta Roszbecková         
II.trieda :                 Mgr. Alica Sýkorová                 Mgr.Božena Kováčová  
III.trieda :                Katarína Szabová                    Eleonóra Maďarová

Prevádzka tried

I. trieda  :                 6.45 - 16.45
II.trieda  :                 7.00 - 16.00
III. trieda :                6.45 - 16.45

Elokované triedy na Astrovej ulici / Astrička / sa vo svojej práci s deťmi zameriavajú na vytváranie a posilňovanie kladných vzťahov k sebe samému, k druhým ľuďom, k prírode a životnému prostrediu.
Dať deťom možnosť slobodne sa vyjadrovať a to tak, aby mali istotu, že sú prijímané také aké sú i so svojimi zvláštnosťami. Prirodzeným prístupom dávame deťom pocit bezpečia, pomáhame im k zdravému rastu sebavedomia. Motivujeme ich k činnostiam, ktoré im sprostredkujú nové skúsenosti – rozvíjať komunikáciu, rozprávať o všetkom čo ich zaujíma, zoznamovať ich so svetom a všetkým čo obsahuje – človeka a prírodu.
Hlavným prostriedkom v našej výchove je hra, ktorá je najprirodzenejšou činnosťou detí predškolského veku prostredníctvom ktorej sa dieťa efektívne učí, získava nové skúsenosti a návyky.
V práci s deťmi smerujeme nie ku kvantite znalostí, ale dôraz kladieme na ich kvalitu.

Dlhodobé ciele:

- upevnovať zvedavosť a prirodzenú potrebu poznávať
- posilňovať samostatnosť a schopnosť rozhodovať sa
- poskytovať priestor k tvorbe a rozvíjaniu predstáv a fantázie
- posilňovať zdravú sebaúctu
- zvyšovať toleranciu a úctu k druhým a k životnému prostrediu
- zvyšovať dôveru a zlepšovať spoluprácu v tímovej práci
- zdokonaľovať komunikačné kompetencie

Prostriedky:
- vytvárať prostredie v deti prežívajú pohodu: emocionálnu, fyzickú, sociálnu
- uspokojovať každodenné potreby detí sím na individuálne a vekové osobitosti detí
- rozvíjať vlastnú aktivitu a tvorivosť detí
- premyslené členenie priestoru v triede a školskej záhrade
- tvorivá a aktualizovaná voľba materiálu a prostriedkov na výchovu

Krúžky prebiehajúce počas celého roka:

 • anglický jazyk
 • tanečný krúžok
 • hudobný krúžok(zameraný na spev)
 • počitačový krúžok
 • výtvarný krúžok

Sezónne aktivity:

 • plavecký výcvik ( 2x do roka)
 • lyžiarsky výcvik
 • korčuliarsky výcvik
Iné aktivity:

 • kultúrne podujatia, divadlo,kúzelník, žonglér
 • výlety – ZOO, okolie Bratislavy, tematické,
 • enviromentálne aktivity – lesné, poľné, vodné zvieratká, kone
 • oslavy MDD, karneval, Mikuláš, vianočné besiedky, rozlúčka s odchádzajúcimi deťmi
 • športové dopoludnia, olympiáda

Projekty:

Zdravá škola – cieľom projektu je ochrana zdravia detí, pestovanie pozitívneho vzťahu k otužovaniu, predplaveckej výchove, športovej aktivite, zdravej výžive a cekovému zdravému štýlu života nielen detí, ale aj rodičov a všetkých zamestnancov.

Adamko hravo zdravo – cieľom je skvalitnenie života detí a rodiny v prepojení so zásadami prosociálnej a enviromentálnej výchovy.

Zdravý úsmev – cieľom je viesť deti k pravidelnému umývaniu si zubov a starostlivosť o ne, 2 x do roka kontrola zubnou lekárkou, besedy a krátke programy venované tejto aktivite

Spolupráca:

 • so ZŠ Nevädzova
 • ZUŠ Sklenárová
 • ZUŠ Exnárová
 • PPP Bancíkovej 2
 • Rodičovské združenie
 • Rada školy


Návrat na obsah